Gedragscode medewerkers

Als je in onze groep mee wilt draaien zal je het onderstaande moeten goed keuren. Meld je dus pas aan als je hier mee akkoord wilt gaan.

Onze gedrag code’s zijn goed gekeurd door Vereniging NOV.

Gedragscode Sint west Brabant

Veel grenzen in het contact tussen medewerkers/ van SwB   zijn niet eenduidig. Het ene kind wil even op schoot zitten als het troost zoekt, het andere kind heeft behoefte aan een aai over de bol en weer een ander kind vindt het niet prettig aangeraakt te worden. Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen en in alle situaties gelden. Dat is maar goed ook, want voor veel kinderen is nabijheid en lichamelijk contact een voorwaarde om te groeien. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen medewerkers/ van SwB  en overige gezinsleden enerzijds en de minderjarigen, die bij ons komen anderzijds, absoluut ontoelaatbaar zijn! 

Daarom hebben wij als stichting voor onze medewerkers/ van SwB  een gedragscode opgesteld. De gedragscode bestaat uit twee delen: regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor kinderen en vrijwilligers en de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het tucht- en sanctiebeleid dat door de organisatie wordt gevoerd. Wanneer je bij ons actief wordt als medewerker van SwB  vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.

1. De gedragsregels voor medewerkers  Sint west Brabant.(swb)


1.1 – De medewerker / SwB moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de minderjarige zich veilig en gerespecteerd voelt.

1.2 – De medewerker / van SwB  onthoudt zich ervan het kinderen te bejegenen op een wijze die het kind in zijn waardigheid aantast. Men dient elkaar met respect te behandelen. 

1.3 – De medewerker / van SwB respecteert het privéleven van de gezinnen waar wij op bezoek komen  zal hier geen onnodige informatie over vergaren dan wel verspreiden. 

1.4 – De medewerker / van SwB  onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de minderjarige. Alle seksuele handelingen, contacten en seksuele relaties tussen medewerkers / van SwB   zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag. 

1.5 – De medewerker / van SwB  heeft de plicht de minderjarige naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de minderjarige is betrokken, wordt nageleefd.

1.6 – Indien de medewerker / van SwB  gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag is hij of zij verplicht hiervan melding te maken bij het landelijke secretariaat.

1.7 – De medewerker / van SwB  krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn. Voor medewerkers van SwB  is er een onkostenvergoeding voor gemaakte kosten. 

1.8 – In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de medewerker / van SwB  om in de geest van de gedragscode te handelen en daarover in contact te treden met een door het bestuur aangewezen verantwoordelijk persoon.

1.9 De medewerker/ van SwB  mag nooit alleen met een  kind zich bevinden  in een ruimten alleen dit is zonder pardon exit                                                                                                                

1.10 medewerkers / van SwB  gebruiken  geen drug alcohol tijdens hun werkdagen bij sSwB

1.11 elke medewerker/ van SwB  die met ons mee gaan op huisbezoek instellingen of zaal bezoeken en met kinderen werk moete een verklaring van goed gedrag hebben of wel een vog verklaring met uitzondering voor pieten onder de 12 jaar.als er geen vermoeden is voor strafbarenzake   

1.12 elke medewerker krijgt ook nog een huishoudelijk regelement en is op de hoogte van de regels hier van met het onder tekenen van deze gedragcode,s geef je ook te kennen dat je op de hoogte ben van de huishoudelijke regelement van SwB 

Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen en sanctiebeleid.
 2.1 – Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen verstaan wij: elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren en/of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (medewerker/ van SwB en/of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.

2.2 – Gedragingen die volgens artikel 2.1 vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag kunnen worden gesanctioneerd door een tuchtrechtprocedure waarin  hoor en wederhoor zal plaatsvinden. De sancties bestaan uit het voor korte of langere tijd uitsluiten van vrijwilligerswerk met minderjarigen bij onze         organisatie. Seksueel grensoverschrijdende gedragingen worden door het bestuur te allen tijde bij politie/justitie gemeld.

3. Protocol en privacy-reglement m.b.t. pers, communicatie en publicatie.


3.1  SwB   geeft geen toestemming zonder mede weten van het bestuur van wegen de nieuwe  privacy-reglement aangaande foto’s te publiceren of beeldmateriaal. op Sociaal Media of andere wijze naar buiten te brengen. Bij het niet nakomen zullen de boetes die hier door kunnen ontstaan op de medewerker van SwB  verhaalt worden die deze geplaatst heeft.

Door op de volgende link te klikken kan je je goed keuring verzenden naar ons even invullen 3 vraagjes en klaar klik hier voor je goed keuring